U Vanjskotrgovinskoj komori BiH održan okrugli stol: Kurirske usluge- Zakonski okvir i implementacija

Dana 17.10.2018. godine  u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, održan je okrugli stol pod nazivom „Kurirske usluge: Zakonski okvir i implementacija“

Na inicijativu Udruženja privatnih poštanskih operatera održanj je okrugli stol na kojem su prisustvovali predstavnici nadležnih BH institucija:  Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Agencije za poštanski promet BiH, Porezne uprave, Konkurencijskog Vijeća BiH,  predstavnici odjeljenja za javni registar Vlade Brčko Distrikta, te Udruženje privatnih poštanskih operatera.

 

Diskusija okruglog stola odnosila se na ukazivanje i raspravu o ključnim  problemima tržišta poštanskog prometa u BiH, a koji se u najvećoj mjeri vežu za riješenja i provedbu postojećeg Zakona o poštama BiH kojim je regulisano ovo područje. Kao jedan od ključnih problema navedeno je nepoštivanje odredbi Zakona o poštama kojima je propisana minimalna tarifa za kurirsku uslugu, a iz toga proizilazi i potreba za pojačanim  inspekcijskim nadzorom  i sankcijama za nepoštivanje minimalne tarife propisanih ovim zakonom. Kršenje pomenute minimalne tarife osim što je protuzakonito, dovodi do umanjenog obračuna Pdv-a što direktno šteti državnom budžetu , te predstavlja i povredu zone rezervisane samo za javne poštanske operatere.

 

Osim pojačanog inspekcijskog nadzora poštanskih operatera po pitanju poštivanja minimalne tarife za kurirsku uslugu, potrebno je pojačati i kontrole svih privrednih društava ili pojedinaca koji vrše kurirske usluge a ne posjeduju licencu za obavljanje istih.

Na osnovu diskusije o Inspekcijskom nadzoru i sankcionisanju nelicenciranih davaoca kurirskih usluga, kao i o načinu provođenja  nadzora i kontrole kod privatnih poštanskih operatera i kontrole cijena koje nude ili ugovaraju s korisnicima, donesen je zaključak da je potrebno  povećati frekfenciju inspekcijskih kontrola i poboljšati međuinspekcijsku koordinaciju.

 

Kao jedna od tema okruglog stola, raspravljeno je i pitanje plaćanja i  oslobađanja plaćanja Pdv-a koje propisuje član 24. Zakona o Pdv-u.  Članovi Udruženja privatnih poštanskih operatera su ukazali na diskriminacijiu privatnih poštanskih operatera u odnosu na Javne, po osnovu plaćanja Pdv-a za kurirske usluge, a obzirom da su „Javni poštanski operateri“ oslobođeni plaćanja Pdv-a za istu uslugu.

 

Nakon uvodnog izlaganja i diskusije doneseni su i zaključci u vidu obaveza koje će u narednom periodu poduzeti učesnici okruglog stola, a to su :

 

  1. Potrebno je pojačati inicijativu za uređenje zakonskog okvira- inicijativa Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

 

  1. Potrebno je inicirati izmjene i dopune Zakona o Pdv-u tj. člana 24, te dopunu Zakona o fiskalizaciji- inicijativa Udruženja privatnih poštanskih operatera.

 

  1. Potrebno je zajedničkim aktivnostima u koviru postojećeg zakona regulisati tržište.

 

  1. Potrebno je povećati frenkfenciju inspekcijskih kontrola i poboljšati međuinspekcijsku koordinaciju.

 

  1. Potrebno je pokrenuti kampanju za promociju zakona u javnosti- inicijativa Agencije za poštanski promet BiH

 

  1. Potrebno je poboljšati saradnju Udruženja privatnih poštanskih operatera sa Agencijom za poštanski promet, Inspektoratima i Poreznom upravom.

 

  1. Potrebno je poboljšati saradnju između nadležnih tijela: Agencije za poštanski promet BiH i Uprave za inspekcijske poslove na svim nivoima.

 

  1. Potrebno je uspostaviti saradnju između Udruženja privatnih poštanskih operatera sa Udruženjem međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore BiH.