O nama

 

Udruženje privatnih poštanskih operatera je kao nezavisno, neprofitno udruženje pravnih lica koja obavljaju djelatnost u oblasti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga i drugih srodnih djelatnosti, osnovano u februaru 2018. godine s osnovnim ciljem zaštite interesa članova Udruženja i unapređenje tržišta poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini.

Kao jednu od najmlađih organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, Udruženje privatnih poštanskih operatera su osnovali prestavnici vodećih kurirskih kompanija u BiH, koje ukupno broje preko 1500 uposlenika, a njihov obim poslovanja zauzima 80% od ukupnog obima poslovanja privrednih društava na području tržišta kurirskih usluga u BiH.

Misija

 

Udruženje privatnih poštanski operatera štiti interese svojih članova i  kroz ostvarivanje komunikacije i saradnju s organima javne vlasti, domaćim i stranim organizacijama i regulatornim tijelima, doprinosi zaštiti i unapređenju tržišta poštanskih usluga u BiH.

 

Vizija

 

Biti prepoznatljiva i uticajna organizacija koja će svojim aktivnostima uticati i doprinjeti uređenju tržišta poštanskog prometa u BiH.

 

Ciljevi

 

– rad na zaštiti korisnika usluga Udruženja, poštovanjem akata Udruženja i važećih propisa;

– saradnja sa organima javne vlasti na svim nivoima u BiH kao i za saradnja s međunarodnim asocijacijama i udruženjima te zaštitu interesa članova Udruženja što uključuje ali se ne ograničava na ostavrivanje komunikacije sa zakonodavnom i izvršnom vlašću na svim nivoima u BiH, kontakte sa regulatornim tijelima u vezi sa poštanskim i kurirskim uslugama;

– predstavljanje ideja, projekata i planova, predlaganje izrade i/ili izmjene legislative koja je važna za članove Udruženja, te druge aktivnosti usmjerene na poboljšanje statusa privatnih poštanskih operatera i korisnika njihovih usluga;

– omogućavanje pristupa domaćim i međunarodnim projektima namijenjenim podržavanju poslovanja, te realizacije istih;

 

Članstvo

 

Članstvo u Udruženju se stiče potpisivanjem pristupnice i ispunjenjem zakonskih uslova u pogledu licence za obavljanje kurirskih usluga.

Punopravni član Udruženja može postati svako privredno društvo koje posjeduje licencu za obavljanje kurirskih usluga izdatu od strane Agencije za poštanski promet BiH.

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština Udruženja.

 

Organi Udruženja

 

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja,
 • Predsjednik Skupštine Udruženja
 • Upravni odbor Udruženja.
 • Predsjednik Upravnog odbora Udruženja
 • Sekretar Udruženja

 

­– Skupština Udruženja

 

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine kojeg bira i razrješava Skupština.

 

Skupština Udruženja je nadležna za:

a) donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih akata određenih Statutom;

b) biranje i razrješavanje predsjednika Skupštine Udruženja;

c) razmatranje i usvajanje, najmanje jednom godišnje, izvještaja o radu predsjednika Skupštine Udruženja;

d) razmatranje i usvajanje finansijskog plana i finansijskog izvještaja o radu Udruženja, pripremljenog od strane predsjednika Skupštine Udruženja;

e) odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformisanju, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja;

f) raspolaganje imovinom Udruženja;

g) odlučivanje o raspodijeli imovine Udruženja, za slučaj njegovog prestanka;

h) odlučivanje o prestanku članstva u Udruženju;

i) imenovanje i razrješenje članova Upravnog odbora;

j) usvajanje izvještaja koji je pripremio Upravni odbor i

k) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

 

Predsjednik Skupštine

 

Predsjednik Skupštine Udruženja obavlja slijedeće poslove:

– zastupa Udruženje u pravnom prometu

– rukovodi radom Udruženja i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

– organizuje redovno obavljanje djelatnosti Udruženja;

– odgovoran je za zakonitost rada udruženja

– podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

– odlučuje o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva  i djelatnosti  Udruženja;

– naredbodavac   je u izvršenju finansijskog plana  Udruženja;

– stara se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine Udruženja;

– upravlja imovinom Udruženja ;

– priprema sjednice Skupštine Udruženja ;

– priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Udruženja;

– provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;

– podnosi  izvještaj o radu Skupštini;

– donosi odluku o isključenju članova iz Udruženja u prvom stupnju ;

– priprema  i predlaže  nacrt budžeta za rad Udruženja Skupštini Udruženja;

– stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja o urednom obavljanju materijalo   finansijskog   poslovanja,  zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;

– koordinira  rad organa  Udruženja  i donosi  odluke o pitanjima  rada  Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;

– obavlja  i druge poslove koje  je povjerila Skupština  Udruženja.

 

Mandat predsjednika Skupštine Udruženja traje 4. godine s mogućnošću reizbora.

 

Upravni odbor

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine sa mogućnošću reizbora.

. Upravni odbor Udruženja je nadležan za:

– pripremanje sjednica Skupštine Udruženja;

– pripremanje i predlaganje izmjena i dopuna Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

– provođenje politika, zaključaka i drugih odluka koje je donijela Skupština;

– podnošenje godišnjih ili periodičnih izvještaja o svom radu Skupštini na usvajanje;

– obavljanje i drugih poslova utvrđenih Statutom.

– upravlja imovinom Udruženja;

– utvrđuje i predlaže finansijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima     Udruženja, koji donosi Skupština;

– daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja;

– podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;

– obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva i djelatnosti Udruženja;

– utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja;

– poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Udruženja;

– priprema sjednice Skupštine;

– priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;

– pravi provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;

 

Predsjednik Upravnog odbora

 

Upravni odbor ima predsjednika koji se bira iz reda članova Udruženja. Mandat predsjednika Upravnog odbora je četiri godine s mogućnošću reizbora.

Predsjednik Upravnog odbora obavlja slijedeće poslove :

 • zastupa udruženje u pravnom prometu
 • saziva sjednice Upravnog odbora samoincijativno ili na zahtjev najmanje dva člana Upravnog odbora i rukovodi njenim radom;
 • stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
 • stara se o provođenju plana rada Upravnog odbora;
 • sačinjava godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu i podnosi ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 • održava stalne kontakte sa javnošću i promovira ciljeve Udruženja;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Udruženja.

 

Kontakt

 

Udruženje privatnih poštanskih operatera

Sarajevo, Tešanjska 24 a

Tel: 065/185- 607, 061/590-686

mail: uppobih@gmail.com